Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
ESDGC 


Rhaglen Canolfan Gwlyptir Llanelli
Mis Ionawr a Chwefror 2017
 Cliciwch ymayn y Ganolfan Gwlyptir Llanelli   

Adnoddau Cornerstones newydd 

 Y Poster Trochiad Mawr
 
 

Y Trochiad Mawr yng Nghanolfan Gwlyptir WWT Llanelli (Mawrth - Hydref 2016)Diddordeb dysgwyr CA2 â’r pwnc Conglfeini “Y Trochiad Mawr"

Clichwch yma am may o gwybodaeth
 
GFGC Cyrsiau Dydd

Ion - Ed 2016
 

Does dim cost I ysgolion sydd â 20% o ddisgyblion cinio am ddim. Cysylltwch â WWT Llanelli am fwy o fanylion.
Cliciwch yma 

Cylchlythyr Ysgolion Parc Dinefwr a Mwyngloddiau Aur Dolaucothi  - Tymor y Gwanwyn 2016  

Mae Maint Cymru hefyd yn cynnig prosiect arbennig i ddechrau tymor nesaf ar gyfer hyd at bump ysgol sir Gaerfyrddin a fydd yn cynnwys gweithdai ac adnoddau a ddiwrnod am ddisgyblion yn yr Ardd Fotaneg.


Rhowch wybod i janie@sizeofwales.org.uk mor gynted a phosib os oes diddordeb gyda chi 'n yr cyfleoedd uchod.
TaflenCysylltu Ysgolion Ryngwladol, Sir Gaerfyrddin Cyfleoedd i ysgolion 2015/2016Mae Polly Seton, Swyddog Cysylltiadau Rhyngwladol a Dysgu Byd-eang , ar gael i gefnogi ysgolion gyda‘r canlynol: 

Rhaglen Dysgu Byd-eang-Cymru
• Masnach Deg
• Prosiectau cwricwlaidd gydag ysgolion tramor
• Cyfleoedd Rhyngwadol ar gyfer HMS/ Cysgodi gwaith
• eGyfeillio

Mae Polly yn gweithio ar gyfer Sir Gaerfyrddin dydd Iau a dydd Gwener. Cysylltwch â hi ar 07792673617
ps@dyffryntaf.org.uk
setonpolly@gmail.com
os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn unrhyw un o'r uchod.


Crefftau Helyg yr Haf ar gyfer y Stafell Ddosbarth
Gwener 15th Mai


Cwrs i athrawon a chynorthwy-wyr dysgu sy’n ymwneud ag amaethu a defnydddio helyg fel adnodd i’r cericwlwm. Bydd cyfranogwyr y cwrs yn gwneud amrywiaeth o brosiectau stafell ddosbarth sy’n addas i blant o bob oedran, gan gynnwys prosiectau cerflunwaith bychain, fel porthwyr adar, ieir bach yr haf, blodau a gweision y neidr. Yn ddelfrydol ar gyfer codi arian mewn Ffeiriau’r Haf, neu addurno tir yr ysgol.

Oriau: 9.30-3.30. Pris £65 heb TAW. Lluniaeth a chinio’n gynwysedig.
Llogi lle – e-bost:kay.bailey@gardenofwales.org.uk
Ffôn: 01558 667150

Mae gennym nifer o wasanaethau a chflwyniadau gweithdy yn rhad ac am ddim……….. Clicwch yma

Gweithdy ymarferol am ddim ar gyfer ‘e-twinning’ – Cynnwys yr Undeb Ewropeaidd yn yr ystafell ddosbarth

Ysgol Uwchrad Frenhines Elisabeth  ar 27 Tachwedd, o 4 y.p. tan 5.30 y.p.

Bydd Canolfan Ewropeaidd Gorllewin Cymru ac adran Addysg Cyngor Sir Ceredigion yn trefnu gweithdy am ddim i ysgolion Sir Gaerfyrddin a Cheredigion ynghylch sut i wneud y gorau o offer ar-lein er mwyn dod a dimensiwn Ewropeaidd i fewn i'r ystafell ddosbarth ac i ddatblygu partneriaethau Ewropeaidd.

Mae'r gweithdy hwn wedi'i anelu at athrawon sydd eisiau rhagor o wybodaeth ar y feddalwedd  ar-lein 'eTwinning' ynghyd a’r chefnogaeth sydd ar gael i gyflwyno'r Undeb Ewropeaidd yng ngweithgareddau’r ysgolion a dechrau cyswllt gydag ysgolion mewn gwledydd Ewropeaidd eraill.

Oherwydd y nifer cyfyngedig o gyfrifiaduron sydd ar gael, cofrestrwch eich diddordeb cyn gynted â phosib a chyn 21 Tachwedd drwy gysylltu â Lorena Prist ar 01267 242369 neu  lprist@sirgar.gov.ukGardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Nadolig Plentyn yng Nghymru 
Cystadleuaeth Addurno Coed NadoligGardd Fotaneg Genedlaethil Cymru Cylch Llythyr Gynradd (Gaeaf 2014)

Gardd Fotaneg Genedlaethil Cymru Cylch Llythyr Uwchradd (Gaeaf 2014)

Gardd Fotaneg Genedlaethil Cymru: DPP (2014/2015) 

Canolfan Gwlyptir Llanelli
Sesiwn Flasu I Athrawon
Dydd Iau 25ain Medi 2014 
Darllen mwy
Darllen agenda


 

Blaenoriaethau Cenedlaethol a Chysylltiadau Rhyngwladol 10 7 2014

Mae’r digwyddiad cyffrous hwn ar gyfer ysgolion yn gyfle i ddarganfod sut y gall eich ysgol chi sicrhau bod y dimensiwn rhyngwladol yn cael ei gorffori yn y cwricwlwm. Bydd yn cael ei gynnal yn Lion Quays Waterside Resort, Croesoswallt. Os ydych yn ddechreuwr neu os oes gyda chi flynyddoedd o brofiad o’r Dimensiwn Rhyngwladol, mae gan y digwyddiad undydd hwn lawer iawn i’w gynnig.

Yn ystod y dydd, byddwch chi’n cael cyfle i:

· Fwynhau enghreifftiau o arfer da o dan arweiniad staff addysgu o ysgolion sydd wedi darganfod bod y Dimensiwn Rhyngwladol yn rhan allweddol o gyflwyno Dinasyddiaeth Fyd-eang;

· Canfod dulliau a fydd yn eich galluogi i ddatblygu’r Dimensiwn Rhyngwladol a Dinasyddiaeth Fyd-eang o fewn eich cwricwlwm, gan roi cyfle i’ch disgyblion drosglwyddo sgiliau llythrennedd a rhifedd i mewn i sefyllfaoedd ymarferol a real; a

· Gwrando ar adborth ac argymhellion gan Estyn mewn perthynas â’u harolwg thematig diweddar ar Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, sy’n paratoi’r ffordd ar gyfer Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yng Nghymru.

Mae lleoedd AM DDIM ar gael ar gyfer:

Opsiwn A

Cinio, Gwely a Brecwast 9fed-10fed Gorffennaf, yn Lion Quays a thocyn diwrnod i’r gynhadledd ar 10fed Gorffennaf (nifer cyfyngedig, a dim ond ar gyfer pobl sy’n byw dros 80 milltir o’r lleoliad)

Opsiwn B

Tocyn diwrnod i’r gynhadledd yn unig

Cofrestrwch arCystadleuaeth Addurno Coed Nadolig 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Cyrsiau Datblygiad Proffesiynol parhaus
yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 2013-2014

  
Ymweliadau gwanwyn a haf yn y Ganolfan Gwlyptir WWT, Llanelli
Cyfle i brofi bywyd gwyllt rhagorol, tymhorol; cynefinoedd gwlyptirol, llawn lliw a phatrwm fydd yn eich ysbrydoli a chywion newydd
Bwciwch heddiw. Fel rhan o'ch pris mynediad mwynheuwch:

 

  • Mynediad am y diwrnod - i archwilio'r warchodfa natur, gwlyptirol
  • Sesiwn dysgu tu fas, tywysedig wedi'i greu i gynnal eich dysgu stafell ddosbarth
  • Benthyg binocwlars a thaflenni nabod am ddim
  • Ymweliad cyfarwyddo, asesiad risg a llawer mwy am ddim ...
'Delivery of the session was excellent. It was great to do something outside the classroom and get some hands-on experience.' Chantry Secondary School
© Wildfowl & Wetlands Trust 2012
WWT Canolfan Gwlyptir Llanelli, Llwynhendy, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 9SH
Tel: 01554 741087
Email: addysg.llanelli@wwt.org.uk

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Cylchlythr yr
Gwanwyn
Cynradd
Uwchradd


Dŵr O le mae’n dod? Sut gallwn ni gofalu amdano? Rhaglen i ddysgyblion CA2
Ar gael o ddydd Mawrth 29 Ionawr - dydd Gwener 1 Chwefror
Talebau gwerth £22,000 ar gael

Gwnewch rywbeth rhyfeddol ar gyfer bywyd gwyllt yr hydref hwn a mynnwch Benwythnos Gwyllt i Gymru! Gwnewch gais am dalebau Homebase RHAD AC AM DDIM sy’n werth hyd at £200 i greu cynefin bywyd gwyllt newydd yn eich ysgol neu cymuned. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Medi 26ain 2012

Clicwch yma am ragor o wydodaeth


Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Cylchlythr yr Hydref
Cynradd
Uwchradd


Mae'r Cyfeirlyfr Cymuned Sir Gaerfyrddin bellach yn fyw
Mae'n adnodd i roi cyhoeddusrwydd a hyrwyddo holl brosiectau cynaliadwyedd mawr sy'n cael eu cynnal ledled y sir.Wythnos Gynaliadwyedd Cymru 21 - 27 Mai 2012
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Canolfan Tywi – Diwrnod Agored – Dydd Sadwrn 21 ain Ebrill 2012

Ymddiriedolaeth Ynni Sir Gaerfyrddin – Cystadleuaeth Logo Clicwch yma


Hyfforddiant yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (Y Gwanwyn 2012) clicwch yma

Mapiau wal o’r Undeb Ewropeaidd am ddim, baneri bychain a llawer mwy…

 
Fel rhan o wasanaethau Europe Direct, mae mapiau wal mawr o’r Undeb Ewropeaidd wedi'i lamineiddio, baneri bychain gwledydd yr UE ac amrywiaeth o gyhoeddiadau Ewropeaidd sydd ar gael gennym am ddim gyda Canolfan Ewropeaidd Gorllewin Cymru i bawb yn Sir Gaerfyrddin.

Cliciwch yma i weld y restr o gyhoeddiadau yr UE sydd ar gael.

Mae rhagor o gyhoeddiadau Ewropeaidd ar gael am ddim o'r EU Bookshop yn unrhyw un o ieithoedd swyddogol eraill yr Undeb Ewropeaidd.

Dyma'r ddolen gyswllt: http://bookshop.europa.eu

Mae croeso ichi gysylltu â Lorena Prist  i archebu eich copïau.

Sign In