Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Mwy Galluog a Thalentog 


Croeso i safle 
Disgyblion Mwy Galluog aThalentog.


COFIWCH! Yng Nghymru mae gennym ddifiniad cynhwysol iawn o’r term ‘Mwy Galluog a Thalentog’.  Fel y nodwyd yn adroddiad  Estyn yn ddiweddar (‘Cefnogi disgyblion mwy abl a dawnus mewn ysgolion cynradd’, Gorffennaf 2011):

‘mae’r term ‘mwy abl a dawnus’ yn cyfeirio at ryw
20% o ddisgyblion y mae angen cyfleoedd cyfoethog ac estynedig arnynt i ddatblygu eu galluoedd neu’u doniau mewn un maes neu fwy……... Mae’r disgyblion hyn yn cynnwys y rhai sy’n fwy abl ar draws y cwricwlwm ac o bosibl yn gallu cyflawni uwchlaw’r lefel ddisgwyliedig mewn asesiadau athrawon ar ddiwedd cyfnodau allweddol. Maent hefyd yn cynnwys y disgyblion hynny sy’n dangos gallu neu sydd â dawn arbennig mewn un maes penodol neu fwy, fel cerddoriaeth, drama, celf neu chwaraeon’. 

Caiff y wefan hon ei chyfoethogi gan gyfraniadau oddi wrth athrawon Sir Gar. Am fwy o fanylion cysylltwch a:

Mary Provis
Seicolegydd Addysg Uwch ar gyfer Dysgu
fon: 01267 246586/7

e-bost: maryprovis@sirgar.gov.uk


Cliciwch ar yr eitemau ar y ddewislen
ar y chwith i gael mwy o wybodaeth am Ddisgyblion Mwy Galluog aThalentog.

Diwrnodau Ysgogiad MATh ar gyfer athrawon Sir Gaerfyrddin 2013 - 14

Cliciwch yma am wybodaeth am yr uchod.


Cysylltwch a hms@sirgar.gov.uk i sicrhau eich lle.


Hydref 2012
Anfonwyd Pecyn Hyfforddi Mwy Galluog a Thalentog NACE/Llywodraeth Cymru i ysgolion Cymru ar yr 18ed Hydref 2012. Hefyd, gallwch lwytho’r pecyn o wefan Dysgu Cymru.


Sign In